Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przed zakupem wybranej działki należy sprawdzić czy będzie można wybudować na niej wymarzony dom. Dowiesz się tego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – jeżeli go nie ma – uzyskując decyzję o warunkach zabudowy.

Jak uzyskać wypis i wyrys z MPZP lub WZ i ZT

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego regulując zasady zagospodarowania przestrzeni, których musi przestrzegać każdy inwestor.

Sporządza go wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miejskich lub miejsko-wiejskich) lub prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed reformą administracji z 1990 roku), a uchwala rada gminy (miasta).

Składa się on z części tekstowej i graficznej. Aktualne plany to te uchwalone po 1 stycznia 1995 roku; starsze straciły już ważność.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Jest on publikowany w dzienniku urzędowym województwa, ale coraz częściej można go też znaleźć na stronach www miasta lub gminy oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Można go tylko obejrzeć lub złożyć wniosek o wypis i wyrys. Są one wydawane odpłatnie (wysokość opłaty zależy od gminy), od ręki lub w ciągu kilku dni.

Z Planu Zagospodarowania Przestrzennego dowiedziesz się:

 • czy działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej, czy też ma inne przeznaczenie (rolne, leśne, usługowe, produkcyjne itp.),
 • czy oprócz domu mieszkalnego mogą tam powstać także obiekty usługowe lub produkcyjne,
 • jakie są wymogi co do charakteru i gabarytów zabudowy, czyli czy może tu powstać dom wolno stojący, bliźniak czy szeregówka, ile może mieć on kondygnacji, jaką powierzchnię zabudowy, kształt dachu i kąt nachylenia jego połaci, jakie ma być położenie kalenic względem ulicy itp.,
 • co można zrobić na danym terenie z zielenią, dojazdem, ściekami itp.,
 • czy działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej (jeśli tak, to niewykluczone, że będzie trzeba dostosować architekturę projektowanego budynku do istniejącej zabudowy),
 • jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniejące drogi będą poszerzane, jakie są linie zabudowy (może się okazać, że część działki przeznaczona jest pod ulicę,
 • czy w okolicy planowane są obiekty, które mogłyby okazać się uciążliwe (szkoła, stadion, cmentarz, targowisko) lub wręcz szkodliwe (autostrada, fabryka, składowisko odpadów) albo zmieniające charakter okolicy (na przykład osiedle domów wielorodzinnych),
 • czy działka leży w strefie ochronnej, czyli pasie terenu, na którym obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz zabudowy. Strefy takie ustanawia się najczęściej wokół parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęć wody, linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, cmentarzy, torów kolejowych.

Ograniczenia wynikające z planu

Są one regulowane ustawą o planowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Według nich plan powinien ustalać:

 • przeznaczenie terenów,
 • podawać intensywność zabudowy,
 • minimalną powierzchnię biologicznie czynną,
 • maksymalne gabaryty zabudowy,
 • linie obowiązujące lub nieprzekraczalne, przy których sytuowane będą budynki,
 • zasady ochrony konserwatorskiej, przyrodniczej i środowiska,
 • zasady dojazdu i parkowania samochodów.

Może też zawierać:

 • ustalenia dotyczące wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
 • szerokości elewacji frontowej,
 • wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki bądź geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
Nasi partnerzy
Newsletter

By być na bieżąco ze wszystkimi nowymi projektami zapisz się do naszego newslettera!

© MGProjekt 2023 Pracownia Architektoniczna